Wie zijn we

MISSIElogofinalcut

Vanuit een cultuur sensitieve bril optimaliseren we de communicatie tussen de jongere met een migratieachtergrond, zijn context en de betrokken hulpverlening opdat de jeugdhulp maximaal toegankelijk en doeltreffend is voor deze maatschappelijk kwetsbare cliëntgroep.

OBJ vzw organiseert daartoe ondersteuning via advies, participatief consult, bemiddeling, coaching en vorming voor hulpverleners uit de integrale jeugdhulp.

 

VISIE

Het OTA, werkt aan een samenleving waar kinderen en jongeren zich, ongeacht hun origine en achtergrond, verbonden voelen met de verschillende leefwerelden waarin ze zich bewegen. We willen dat jongeren zich thuis voelen en volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Cultuursensitief handelen maakt integraal deel uit van een kwalitatieve jeugdhulp. OBJ ondersteunt professionele hulpverleners uit de integrale jeugdzorg om dit te realiseren.

Bruggen bouwen.

Het OTA bouwt bruggen tussen jongeren, ouders en alle hulpverleningspartners met wie ze te maken krijgt. Door zichtbaar te maken aan wat eigen is aan de verschillende wereldbeelden en opvoedingslogica’s werken we aan wederzijds vertrouwen, respect, begrip en erkenning.

Meerzijdig partijdige bemiddeling.

We werken vanuit meerzijdige partijdigheid, waarbij we ons in de schoenen van alle betrokkenen verplaatsen. Het OTA is een  meerwaarde voor de hulpverlening door meertalige hulpverleners, getraind in interculturele bemiddeling en gespreksvoering, in te zetten. Waar nodig werkt OBJ vzw samen met vrijwilligers met uiteenlopende culturele en etnisch-religieuze achtergronden.

Dialoog voeden.

OBJ voedt de interculturele dialoog zodat de communicatie helder verloopt en de opdracht van de hulpverlening duidelijk is. We willen ervoor zorgen dat  de hulpverlening gezinnen tijdig bereikt en daadwerkelijk als hulp ervaren wordt.

Verbreden en verbinden

Het OTA wil de westerse vanzelfsprekendheden in de dominante opvoedings- en hulpverleningsmodellen zichtbaar maken, nuanceren en verbreden. We stimuleren hulpverleners en cliënten (zowel jongeren als ouders) om met andere zienswijzen kennis te maken en verbinding te maken met elkaar.

Via het aanreiken van informatie, coaching en vorming geven we advies over wat werkt en wat haalbaar is binnen een hulpverleningstraject met de cliënt.

Signaleren en sensibiliseren

We zien het als onze taak om aandachtspunten op het vlak van toegankelijkheid van de jeugdhulpverlening te signaleren aan alle betrokken actoren. OBJ denkt na over uitdagingen binnen de superdiverse samenleving. Vanuit onze expertise willen we wegen op innovatie en relevante beleidsvoering.

 

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Het OBJ is ontstaan in de schoot van het Limburgse Platform Bijzondere Jeugdbijstand (LPJ) en het PRIC (Provinciaal Integratie Centrum). De reden voor het opzetten van dit project was dat zowel verwijzende instanties  als voorzieningen werkzaam binnen de Bijzondere Jeugdbijstand steeds sterker de nood hadden aan deskundige en kwalitatieve ondersteuning bij de hulpverlening aan allochtone jongeren en hun gezinnen.

Op 1 april 1994 werd het project Ondersteuningsteam Migranten Bijzondere Jeugdbijstand (v.z.w.) Limburg geconcretiseerd. Twee personeelsleden met 1 ½ voltijdse equivalent werden aangeworven voor de praktische en inhoudelijke invulling ervan.

Het werkkader was reeds door de Vlaamse Overheid en de vertegenwoordigers van de v.z.w. in een overeenkomst gegoten en ondertekend. Het zou een project van één jaar worden dat na een  grondige en gunstige evaluatie zou verlengd worden.

De werknemers hadden de opdracht om in eerste instantie het project kenbaar te maken in de sector en zich ook te bewijzen als deskundigen inzake hulpverlening aan gezinnen met een migratieverleden.

Er werd een aanvangsverslag opgemaakt waarin zowel de inhoudelijke krijtlijnen als de handelingsstrategieën  uitgestippeld werden.

Doorheen  de jaren werd  het OBJ een begrip in de BJB te Limburg. De know-how inzake allochtonenhulpverlening werd steeds verbreed  en uitgediept.

Sinds de hervormingen binnen de jeugdhulpverlening is het OBJ erkend als een OTA (Ondersteuningsteam Allochtonen), bijzondere categorie binnen de integrale jeugdhulpverlening, dit vanaf 1 maart 2014, voor een periode van 6 jaar.

 

MEDEWERKERS

Silpa Ceyssens, coördinator

Khadija Yassir, cultuursensitieve ondersteuner
Hatice Bayar, cultuursensitieve ondersteuner
Tugba Kaya, cultuursensitieve ondersteuner
Soumia Aattaoui, cultuursensitieve ondersteuner
Dilara Karakaya, cultuursensitieve ondersteuner
Turel Bakir, cultuursensitieve ondersteuner
Ayfer Muslu, cultuursensitieve ondersteuner
Pinar Kosedag, vormingswerker

 

VZW

Raad van Bestuur

Ine Geerts, voorzitter

Fran Segaert, ondervoorzitter

Deniz Ates, bestuurslid
Catherine Klimenko, bestuurslid
Sylvie Van Vugt, bestuurslid
Els Raskin, bestuurslid
Maryam Jamshid, bestuurslid
Cleo Hendriks, bestuurslid

 

Algemene vergadering

De Algemene Vergadering van OBJ vzw bestaat uit 13 leden.