Aangeboden vormingen & workshops

Het Ondersteuningsteam (OBJ Limburg) biedt naast cultuursensitieve ondersteuning, coaching en advies ook een brede waaier aan vormingen op maat:

 

Cultuursensitief werken-basispakket (3u)

Cultuursensitief werken is onmiskenbaar om zorg op maat te kunnen bieden aan gezinnen met een migratie achtergrond. Met dit aanbod trachten we hulpverleners bewust te maken van hun cultuursensitief handelen tijdens hun opdracht. Dit door stil te staan bij zichzelf, zicht te krijgen op hun eigen referentiekader en de nodige kennis te delen om cultuursensitief te werken. Deze vorming is een aanrader voor medewerkers, teams en organisaties die cultuursensitief willen leren denken, werken en handelen.

 

Opvoeden en opgroeien in een migratiecontext (3u)

Welk impact heeft migratie op onze jongere en zijn context? We gaan na hoe het is om op te groeien binnen een migratiecontext. We bekijken de diversiteit aan kindbeelden en de daarmee gepaard gaande opvoedingsmethoden en –technieken. Wij zoomen in op zeer boeiende methodieken die u zeker kan meenemen. #moedertaal#onderwijs#analfabetisme#autonomie

 

Kleurrijke Roma (3u)

Deze vorming biedt u een andere kijk op Roma dan de stereotype beeldvorming. Hierbij trachten we een inspirerend kader te scheppen voor een interculturele ontmoeting. Deze vorming heeft als doel om tips en tools mee te geven aan hulpverleners. #kleur#woonwagen#traditie#Romani

 

Migratie en verlieservaringen: een verhaal van onmacht en veerkracht (3u)

Hoe krijgt u als hulpverlener zicht op de migratie en de migratiepijn van uw cliënt? Hoe kunnen we dit implementeren in de gesprekken? Migratie gebonden factoren spelen immers vaak een belangrijke rol in het welbevinden van een jongere en zijn context. #migratie#verlies#land herkomst# nieuw leven

 

Identiteitsbeleving bij jongeren met een migratie achtergrond (3u)

In deze vorming focussen we op de identiteitsbeleving van jongeren met een migratie achtergrond. Deze jongeren zijn doorgaans sterk verbonden met de cultuur van de samenleving waarin ze opgroeien, maar ook met de cultuur van origine.  Een evenwicht hierin vinden kan een hele uitdaging zijn. Daarnaast proberen we ook inzicht te geven in het complexe verhaal achter een radicaliseringsproces. #identiteitsbeleving#migratie#racisme#radicalisering

 

Extra aanbod: Per vormingspakket bestaat er ook de mogelijkheid om casussen uit de praktijk te bespreken. (Max 2 uren)

 

Praktische Info: Vormingen

 

Aanvraag:

Wanneer u 1 of meerdere vormingen wil aanvragen uit ons aanbod, kan dat best via mail of telefonisch doen (meer info zie contact) We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Locatie:

Wij opteren voor een online sessie via Zoom of Teams. Natuurlijk staan we ook open voor een coronaproof lokaal met het nodige didactisch materiaal.

Aantal deelnemers:

Vanaf 5 tot 15 deelnemers. Dit is eventueel bespreekbaar.

Kostprijs:

OBJ Limburg ondersteunt alle jeugdhulp en dienstverlening die in de provincie Limburg wordt aangeboden aan de gemandateerde voorzieningen en de sociale diensten voor gerechtelijke jeugdbijstand. VK, OCJ en SDJRB horen hier alvast bij. Ons aanbod is dan ook volledig GRATIS.

Voor alle andere voorzieningen (scholen, CLB, WZC, asielcentra, CAW, OCMW, VZW…) vragen we een kostprijs van €75/uur per groep (excl. vervoerskosten).

Indien extra deelname gastspreker/ervaringsdeskundige, wordt er een meerkost gevraagd van €50/uur.

Vormingsattesten:

Vormingsattesten worden op vraag ter beschikking gesteld.

Facturatie:

Betalende diensten ontvangen een factuur na afloop van onze vorming.

Contact:

U mag rechtstreeks mailen naar onze vormingswerker pinar.kosedag@objlimburg.be

of u kan bellen naar 0489 226828 (iedere werkdag tussen 9:00-12:00)