Aangeboden vormingen & workshops

Workshop

W oensdag 25/03 begeleiden Soumia en Kadhija een workshop cultuursensitief werken tijdens het Congres International Parenting van het UCLL.


D onderdag 14 mei ondersteunt Khadija een workshop ouderenzorg en het belang van cultuursensitieve zorg in samenwerking met het UCLL. 


 

Cultuursensitief werken: checklist

Cultuursensitief werken is onmiskenbaar om zorg op maat te kunnen bieden aan gezinnen met een etnische achtergrond. Met dit aanbod trachten we enerzijds hulpverleners bewust te maken van hun cultuursensitief handelen tijdens hun opdracht. Dit door stil te staan bij zichzelf, zicht te krijgen op hun eigen referentiekader en de nodige kennis te delen om cultuursensitief te werken. Onze checklist kan hierbij als instrument en leidraad helpen om de kennis te implementeren in hun opdracht.

Anderzijds wordt de focus gelegd op de organisatie zelf en hoe omgaan met de hedendaagse uitdagingen die diversiteit met zich meebrengt

Kruispuntdenken

Kruispuntdenken is een onmisbaar kader voor iedereen die strijdt tegen verschillende vormen van uitsluiting en onderdrukking. In deze vorming wordt uitgelegd wat kruispuntdenken precies is, waarin het verschilt van benaderingen zoals gelijke kansen en diversiteit. We bekijken wat kruispuntdenken betekent voor onze werking en hoe we hier op een bewuste manier mee kunnen omgaan. Daarnaast geven we concrete tips om mee aan de slag te gaan in de eigen praktijk. We gaan samen op zoek naar hoe we vanuit het kruispuntdenken onze handelingskaders kunnen aanscherpen.

Racisme. Over wonden en veerkracht

Dit aanbod is gebaseerd op het recente boek “Racisme. Over wonden en veerkracht” van Naima Charkaoui. Hierin vertelt Naima over wat racisme met mensen doet. Racisme brengt mensen schade toe. We hebben te lang de impact van racisme onvoldoende ernstig genomen en dus wordt het tijd om daar radicaal verandering in te brengen. We doen dit door stil te staan bij de effecten van racisme en ons hiervan bewust te worden. We gaan in gesprek over de veerkracht en weerbaarheid van slachtoffers en aan de hand van aangereikte tools en handvatten leren we hoe we als hulpverleners hiermee aan de slag kunnen.

Radicalisering

Focus op radicalisering met als doel inzicht te krijgen in dit complexe verhaal en in de elementen die een rol spelen in het radicaliseringsproces van de jongere. We staan stil bij de maatschappelijke tendenzen die invloed hebben op het welbevinden en identiteitsontwikkeling van jongeren en gaan op zoek naar een constructieve manier om hiermee aan de slag te gaan

Vluchtelingen

Beelden van vluchtelingen blijven de media beheersen. Nog steeds vluchten mensen weg uit oorlogsgebieden. Wie staat stil bij de impact op jongeren uit Syrië, Irak of Afghanistan die een hele migratieroute hebben afgelegd? Ze hebben heel wat meegemaakt op jonge leeftijd. Ze zitten nu in hun pubertijd, een intensieve en kwetsbare levensfase. Hun identiteit is volop in ontwikkeling op het moment dat ze in België hun leven hopen uit te bouwen.

Vanuit het OBJ is er een aanbod ontwikkeld voor deze jongeren. Het project “Let’s move” maakt hier deel uit van. Deze is recent van start gegaan om de culturele achtergrond van de jongeren voldoende aandacht te geven. Hun verhalen worden beluisterd en dat creëert openheid. Dit project biedt de deelnemers een veilig en gestructureerd kader om in groep over complexe processen te spreken met ondersteuning van visueel materiaal. Het kan leiden tot veilige, genuanceerde en rijke gesprekken die het samenwerken en samenleven kunnen bevorderen.

In combinatie met de methodiek “Trenziria” willen we via kunst, in de brede zin van het woord uitsluiting bestrijden en welzijn verhogen. We vertrekken vanuit de krachten, artistieke talenten, verhalen en vragen van mensen in kwetsbaarheid.

Samen zoeken we naar rakende beelden, woorden, muziek, drama of dans etc. waarin mensen hun verhaal krachtig vorm kunnen geven. Het resultaat gaan we dan delen met een publiek. Onze huidige samenleving heeft mensen nodig die angst en bedreigingen omplooien naar kansen en uitdagingen. We willen inzetten op talenten van nieuwkomers en voluit investeren in het welzijn van deze jongeren.

Vorming op maat

Vragen rond een thema kunnen op maat aangeboden worden.

Islam: vredevol samenleven

Deze vorming is nog in ontwikkeling.