Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

OBJ vzw, verantwoordelijke voor de gegevensverwerking hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

 

Onze contactgegevens:

Het OBJ vzw heeft haar maatschappelijke zetel op het adres Universiteitslaan 1, te 3500 Hasselt en is telefonisch bereikbaar op het nummer 011/858110 en per mail via info@objlimburg.be.

 

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. OBJ vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR)of Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als OBJ vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • om ondersteuning te bieden aan hulpverleners in de jeugdzorg en uw hulpverleningstraject kwalitatief te ondersteunen, hiertoe wordt een dossier bijgehouden (gerechtvaardigd belang)
 • de persoonlijke gegevens van de vrijwilligers van het OBJ worden bijgehouden met het oog op volgende activiteiten: het afstemmen op culturele en taalkennis om een cliënt te kunnen ondersteunen; hen te kunnen contacteren wanneer er een ondersteuningsvraag gesteld wordt, hen te kunnen vergoeden voor hun vrijwilligerswerk, en hen te kunnen uitnodigen voor vormingsmomenten (toestemming)
 • personeelsadministratie (wettelijke verplichting)
 • het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailing en uitnodigingen (toestemming betrokkene),
 • voor inschrijvingen in vormingen die we organiseren (overeenkomst)
 • Webformulieren: voor het aanmelden van dossiers via onze website en voor het stellen van een vraag via contact (toestemming)
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, en etniciteit
 • gegevens betrekking hebbend op het hulpverleningstraject

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, webmaster, beheerder van het registratie instrument);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …);
 • personeelsadministratie (sociaal secretariaat, bank, agentschap jongerenwelzijn, sociale maribel, verzekering…)

 

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In eerste instantie houden wij ons aan ons beroepsgeheim (artikel 458 van het strafwetboek).

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) gezien dit intrinsiek onderdeel is van onze opdracht.

 

Bewaartermijn

OBJ vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 3 jaar na het laatste gebruik bij. De ondersteuningsdossiers worden maximum bijgehouden tot 5 jaar na het afsluiten van een dossier.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die namens OBJ vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Je kan tevens bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Specifieke informatie over het gebruik van cookies op de website van OBJ VZW

Op de website van OBJ worden slechts 3 verschillende soorten cookies gebruikt:

 • Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren.

 • Functionele cookies

Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van bezoekers en bieden de mogelijkheid om taal- en andere plaatselijke instellingen te onthouden en te personaliseren.

 • Analytische of performance cookies

Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren. In ons geval gebruiken wij Google Analytics

 • Targeting of advertising cookies (NIET IN GEBRUIK)

Targeting of advertising cookies volgen (het surfgedrag van) bezoekers op om klant- of gebruikersprofielen samen te stellen.

Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers.

Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren.

OBJ gebruikt deze laatste soort van Cookies niet !

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacyverklaring 

OBJ vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 23 mei 2018.